Wyjścia w godzinach pracy — wyzwania i znaczenie

Współczesny rynek pracy charakteryzuje się dużą dynamiką i elastycznością. Wiele firm stawia na nowoczesne rozwiązania organizacyjne, które mają na celu zwiększenie produktywności i satysfakcji pracowników. Jednym z takich rozwiązań jest możliwość wychodzenia z pracy nie tylko w celach zawodowych, ale i prywatnych. Co warto wiedzieć na ten temat, aby zachować zgodność z przepisami prawa pracy, ale i elastyczność względem pracowników?

Spis treści:

Kiedy można wyjść z pracy?

Kodeks pracy nie określa szczegółowo, kiedy pracownik może opuścić stanowisko pracy. Decyzję w tej kwestii podejmuje pracodawca kierując się regulaminem pracy i dobrem firmy.
Istnieją jednak pewne sytuacje, w których zatrudniony ma prawo do przerwy w pracy, np.:
 • karmienie piersią (art. 153 k.p.),
 • badania okresowe (art. 229 k.p.),
 • wizyta u lekarza (art. 152 k.p.).

W wielu firmach, niezależnie od stosunku pracy, dopuszczalne są tzw. wyjścia prywatne, czyli krótkie przerwy w pracy na załatwienie pilnych spraw osobistych. Jednakże pracownik nie powinien opuszczać stanowiska pracy bez zgody pracodawcy, szczególnie gdy jego obecność jest niezbędna do realizacji bieżących zadań. Szczegółowe zasady dotyczące ewidencji wyjść w godzinach pracy powinny być określone w regulaminie pracy. Dokument ten powinien sprecyzować, w jakich sytuacjach podwładny może opuścić stanowisko pracy, jak długo może trwać taka przerwa i jakie są konsekwencje jej nieuzasadnionego przedłużenia. Co ważne, samowolne opuszczenie miejsca pracy przez pracownika może mieć konsekwencje dyscyplinarne, np.: upomnienie, nagana, kara porządkowa czy nawet rozwiązanie umowy.

Wyjście służbowe a prywatne

W kwestii wyjść w godzinach pracy wyróżnia się więc 2 typy opuszczania stanowiska. Wyjście służbowe ma związek z wykonywaniem obowiązków zawodowych pracownika i odbywa się za zgodą pracodawcy. Może ono dotyczyć różnych celów, takich jak:
 • udział w szkoleniach, konferencjach lub spotkaniach branżowych,
 • podróż do innego oddziału firmy lub do klienta,
 • wykonywanie czynności terenowych, np. pomiarów lub instalacji,
 • załatwianie spraw urzędowych związanych z pracą.
Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas pracy i przejazdu oraz diety, jeśli wyjście służbowe wiąże się z podróżą. Pracodawca może również zobowiązać się do pokrycia kosztów noclegu, wyżywienia i innych wydatków związanych z wyjazdem. Warto pamiętać, że podwładny powinien poinformować pracodawcę o celu wyjścia służbowego i przedłożyć dokumenty potwierdzające jego odbycie (np. rachunki za nocleg, bilety).
Wyjście prywatne natomiast odbywa się w celach osobistych i nie jest związane z jego obowiązkami zawodowymi. Pracownik nie ma prawa do wynagrodzenia ani zwrotu kosztów za czas zapisany w ewidencji wyjść w godzinach pracy. W przypadku tego typu wolnego od pracy zatrudniony nie ma obowiązku informowania pracodawcy o jego przyczynie.

Wyjście prywatne w godzinach pracy a Kodeks Pracy

Kodeks pracy reguluje kwestię czasu na załatwienie spraw osobistych w kilku artykułach. Artykuł 141 przyznaje 60-minutową przerwę w ciągu doby pracy. Ta przerwa nie jest wliczana do czasu pracy, co oznacza, że osoba zatrudniona nie otrzymuje za nią wynagrodzenia. Czas ten można wykorzystać na załatwienie spraw osobistych lub spożycie posiłku. Ważne jest, aby informacja o 60-minutowej przerwie znalazła się w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub umowie o pracę.
Art. 134 dotyczy sytuacji, gdy dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin. W takim przypadku pracownik ma prawo do co najmniej 15-minutowej przerwy, która jest wliczana do czasu pracy. Chociaż często wykorzystywana na posiłek, pauza może być spożytkowana w dowolny sposób. Podobnie jak w przypadku 60-minutowej przerwy, nie ma obowiązku jej odpracowywania.
Ponadto, zgodnie z Kodeksem pracy, artykuł 151 § 21 umożliwia udzielenie zwolnienia od pracy na pisemny wniosek pracownika. Jest często określane jako „wyjście prywatne”. Nie musi zawierać szczegółowego uzasadnienia, ale jego brak może mieć wpływ na decyzję przełożonego. Osoba zatrudniona ma prawo do odpracowania czasu wyjścia prywatnego w godzinach pracy, o czym piszemy w dalszej części tego artykułu.
Jak można zauważyć, Kodeks pracy zapewnia pewne możliwości opuszczenia stanowiska pracy w celu załatwienia spraw osobistych, ale nie definiuje szczegółowo pojęcia „wyjścia prywatnego”. Dokładne zasady i procedury mogą być określone w regulaminie pracy danej firmy albo w układzie zbiorowym pracy.

Ile może trwać wyjście prywatne?

Kodeks pracy nie określa sztywnego limitu czasu trwania wyjścia zapisanego w rejestrze wyjść prywatnych. Oznacza to, że decyzja o długości takiego wyjścia należy do pracodawcy, który bierze pod uwagę m.in.:
 • rodzaj i czas trwania dotychczasowych wyjść prywatnych,
 • możliwości organizacyjne firmy,
 • potrzeby i uzasadnienie wniosku,
 • potencjalny wpływ wyjścia na pozostałych pracowników.

W praktyce wyjścia prywatne trwają zwykle od kilkunastu minut do kilku godzin (co każdorazowo uwzględnia ewidencja czasu pracy). W wyjątkowych sytuacjach, np. w przypadku nagłych zdarzeń losowych, możliwa jest również dłuższa nieobecności w pracy.

Ewidencja wyjść prywatnych w godzinach pracy

Ewidencja wyjść prywatnych w godzinach pracy nie jest prawnie obligatoryjna, ale może być wymagana przez regulamin pracy danej firmy. Jej celem może być: kontrola czasu pracy pracowników, ustalenie ewentualnej konieczności odpracowania wyjścia prywatnego czy zapobieganie nadużyciom związanym z wychodzeniem z pracy w celach prywatnych.

Rejestr wyjść prywatnych może być prowadzony:

 • w książce wyjść służbowych i prywatnych, gdzie wpisywane są data, godzina opuszczenia i powrotu do pracy, cel wyjścia, podpis pracownika i osoby udzielającej zgody,
 • dzięki formularzom zgłoszeń wyjść prywatnych, w których pracownik podaje datę, godzinę, cel wyjścia oraz podpisuje go,
 • w elektronicznym systemie rejestracji czasu pracy, który rejestruje wejścia i wyjścia z pracy, a pracownik może dodatkowo wprowadzić informację o wyjściu prywatnym; dzięki integracji z programami kadrowo-płacowymi wyjścia prywatne są od razu uwzględniane podczas wyliczania wypłaty.

Czy pracodawca może odmówić wyjścia w godzinach pracy?

Pracodawca może odmówić wyjścia w godzinach pracy. Kodeks pracy nie nakazuje pracodawcy wydawania zgody na wyjścia prywatne. Dodatkowo prawo nie nakłada obowiązku przedstawiania wyjaśnień w przypadku negatywnej decyzji.
Istnieje jednak kilka sytuacji, w których uzasadnienie odmowy może być wskazane:
 • gdy pracownik kilkukrotnie prosi o wyjście w krótkim czasie,
 • gdy pracownik nie podaje żadnego uzasadnienia dla swojego wniosku,
 • gdy wyjście negatywnie wpływa na organizację pracy firmy,
 • gdy w przeszłości pracownik nadużywał możliwości wychodzenia z pracy w celach prywatnych.
Uzasadnienie odmowy może pomóc w budowaniu pozytywnych relacji z pracownikiem i zapobiec niepotrzebnym konfliktom. Nawet jeśli pracodawca nie ma prawnego obowiązku uzasadniać swojej decyzji, warto to zrobić, aby zachować transparentność i sprawiedliwość w stosunku do osób zatrudnionych.

Czy można odpracować wyjście w godzinach pracy?

W większości przypadków możliwe jest odpracowanie wyjścia prywatnego w godzinach pracy — Kodeks pracy nie nakazuje, ale dopuszcza taką możliwość. Ostateczna decyzja o odpracowaniu zależy od ustaleń pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Regulamin pracy danej firmy może zawierać szczegółowe zasady dotyczące odpracowywania wyjść prywatnych, np. jego formę: przyjście do pracy wcześniej, zostanie w pracy po godzinach, odpracowanie w innym dniu.
Należy jednak pamiętać, że odpracowanie wyjścia prywatnego nie jest traktowane jako praca w godzinach nadliczbowych. Oznacza to, że osobie zatrudnionej nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za ten czas.
Dodatkowo przebywanie na stanowisku pracy nie może naruszać prawa pracownika do 11-godzinnego odpoczynku dobowego i 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego.
Temat ewidencji wyjść w godzinach pracy wzbudza wiele kontrowersji. Z jednej strony zwolennicy wyjść prywatnych podkreślają ich pozytywny wpływ na morale i samopoczucie pracowników, co może przekładać się na lepsze wyniki firmy. Z drugiej strony przeciwnicy obawiają się nadużyć i spadku efektywności pracy. Znalezienie w tym kontekście balansu może być trudne, ale jest niezbędne, by budować przyjazne miejsce pracy.