Na czym polega równoważny system czasu pracy i kiedy go wprowadzić?

W świecie biznesu elastyczność i efektywność stają się kluczowymi czynnikami sukcesu. Tradycyjne modele organizacji czasu pracy nie zawsze odpowiadają na wyzwania współczesnych firm, dlatego coraz częściej sięgają one po innowacyjne rozwiązania, takie jak równoważny system czasu pracy.
W tym artykule odkryjemy tajniki tego systemu, zgłębiając jego istotę, zasady działania i płynące z niego korzyści. Przedstawimy zarówno perspektywę pracodawcy, jak i pracownika, analizując zalety i wady tego rozwiązania.

Spis treści:

Równoważny system czasu pracy a Kodeks pracy

Zasady równoważnego systemu czasu pracy są określone w polskim Kodeksie pracy, głównie w artykułach 135 – 137. Artykuł 135 stanowi, że w ramach tego systemu można przedłużyć dobowy wymiar czasu pracy (dobę pracowniczą, czyli 24-godzinny okres, w którego części pracownik wykonuje swoje obowiązki) do maksymalnie 12 godzin, pod warunkiem że w dłuższym okresie rozliczeniowym (do 1 miesiąca, a w uzasadnionych przypadkach do 4 miesięcy) średni tygodniowy czas pracy nie przekracza 40 godzin. Zgodnie z przepisami, w niektórych przypadkach dobowy wymiar czasu pracy może być wydłużony do 16 godzin (przy pracach polegających na dozorze urządzeń lub związanych z częściowym pozostawaniem w pogotowiu do pracy) lub nawet 24 godziny (w przypadku pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, a także straży pożarnych i służb ratowniczych). Przedłużony czas pracy w jednym dniu musi zostać zrekompensowany krótszym dniem pracy lub dniem wolnym w innym terminie.

Kiedy warto wdrożyć równoważny system czasu pracy?

Równoważny system czasu pracy może być dobrym rozwiązaniem dla firm w wielu sytuacjach, ale jego wdrożenie warto rozważyć szczególnie w następujących przypadkach:
1. Specyfika branży lub stanowiska:
 • w przypadku pracy w systemie ciągłym, gdzie konieczna jest stała obsługa maszyn i urządzeń przez całą dobę, pozwala na elastyczne rozłożenie czasu pracy pracowników i zapewnia nieprzerwaną produkcję;
 • w branży transportowej może być stosowany u kierowców autobusów, ciężarówek czy taksówek, umożliwiając im dopasowanie czasu pracy do rozkładów jazdy i godzin szczytu;
 • sprawdza się w pracy policjantów, strażaków czy ratowników medycznych, którzy muszą być gotowi do działania w każdej chwili i w systemie zmianowym;
 • w szpitalach i innych placówkach ochrony zdrowia pozwala na elastyczne dyżury i dopasowanie czasu pracy do potrzeb pacjentów.
2. Optymalizacja czasu pracy:
 • w przypadku firm o charakterze sezonowym umożliwia dostosowanie liczby pracowników i godzin ich pracy do aktualnego zapotrzebowania;
 • w firmach, gdzie godziny pracy są nieregularne, np. ze względu na specyfikę klientów lub strefę czasową;
 • może być alternatywą dla nadgodzin, pozwalając na lepsze rozłożenie czasu pracy i uniknięcie nadmiernego zmęczenia pracowników.
Warto pamiętać, że wdrożenie równoważnego systemu czasu pracy może mieć wiele korzyści dla pracowników. Przede wszystkim daje im większą elastyczność w organizacji swojego czasu pracy i życia prywatnego oraz pozwala pracownikom na dopasowanie czasu pracy do swoich indywidualnych potrzeb i preferencji. W niektórych miejscach zatrudnienia praca w dłuższych godzinach może jednak wiązać się z dodatkowymi płatnościami.
Należy jednak zaznaczyć, że nie jest idealny rozwiązaniem, bowiem ma ono także inne wady i ograniczenia. Praca w dłuższych godzinach może prowadzić do zmęczenia i obniżenia koncentracji pracowników, co może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo i wydajność działania. W przypadku niektórych pracowników równoważny rozkład czasu pracy może utrudniać życie prywatne i integrację w zespole.

Jak wprowadzić równoważny system czasu pracy?

Przed wprowadzeniem równoważnego systemu pracy w firmie należy dokładnie przeanalizować jego wady i zalety, a także system pracy w firmie, aby ocenić, czy tego typu zmiany są uzasadnione. Ważne jest także opracowanie zasad, które pomogą zapewnić pracownikom odpowiednie warunki pracy i wynagrodzenia oraz poinformować ich o zasadach funkcjonowania tego systemu. Dodatkowo warto skonsultować się z prawnikiem lub ekspertem ds. prawa pracy, aby upewnić się, że równoważny system czasu pracy jest stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Jeśli w firmie działa zakładowa organizacja związkowa, konieczne jest uzyskanie jej zgody na wprowadzenie zmian. W przypadku jej braku sprawa jest prostsza, ponieważ wystarczy jedynie poinformować pracowników o planowanym wprowadzeniu równoważnego systemu pracy i jego założeniach. Należy także przedstawić zasady, takie jak:
 • długość okresu rozliczeniowego,
 • dopuszczalny dobowy wymiar czasu pracy (do 12 godzin, a w szczególnych przypadkach do 16 lub 24 godzin),
 • sposób rozliczania czasu pracy (np. system premiowy, ryczałtowy),
 • czy godziny pracy są stałe, czy ruchome.
Niezbędne zmiany muszą być wprowadzone do regulaminu pracy lub układu zbiorowego pracy, gdzie zapisane zostaną podstawy określające działanie równoważnego systemu czasu pracy w firmie.
Podczas wdrażania zmian nie można zapomnieć o wprowadzeniu rzetelnego sposobu rejestrowania czasu pracy. Ewidencja wejść i wyjść pozwala nie tylko na dokładne wyliczenie należnego pracownikom wynagrodzenia, ale także pomoże określić, czy nie pracują oni w nadgodzinach.
Po wprowadzeniu równoważnego systemu pracy bardzo ważne jest monitorowanie efektów, a także ocena wpływu tego typu działania na wydajność pracy, zmęczenie pracowników i ich satysfakcję. W razie potrzeby konieczne jest wprowadzenie zmian, tak aby był on efektywny, ale i mało uciążliwy dla pracowników.

Jak rozliczać czas pracy w systemie równoważnym?

Rozliczenie czasu pracy

Podczas rozliczania równoważnego czasu pracy bardzo ważne jest pamiętanie o jego podstawach zasadach:

 • czas pracy rozlicza się w okresach rozliczeniowych, które nie mogą być dłuższe niż miesiąc (wydłużenie możliwe jest w określonych przez prawo przypadkach),
 • w okresie rozliczeniowym średnia dobowa norma czasu pracy nie może przekroczyć 40 godzin,
 • dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin, a w szczególnych przypadkach (np. praca przy dozorze urządzeń) do 16 lub 24 godzin,
 • przedłużony czas pracy w jednym dniu musi zostać zrekompensowany krótszym dniem pracy lub dniem wolnym w innym terminie,
 • możliwe jest stosowanie różnych systemów pracy w ramach jednego okresu rozliczeniowego (np. praca zmianowa, weekendowa, indywidualny rozkład czasu pracy).
Po wprowadzeniu tego systemu w organizacji, warto korzystać ze specjalnych narzędzi do wyliczania czasu pracy oraz do układania grafików pracowniczych. Pozwalają one nie tylko na rzetelne rozliczenie wynagrodzenia, ale także wyliczenie ewentualnych nadgodzin oraz harmonogramowanie pracy zgodnie z kodeksem czasu pracy, który określa, że przerwa między zmianami musi trwać minimum 11 godzin.

Nadgodziny w równoważnym systemie czasu pracy

W równoważnym systemie czasu pracy nadgodziny mogą powstawać na dwa sposoby. Pierwszy z nich to nadgodziny dobowe, które występują, gdy dobowy wymiar czasu pracy przekracza dopuszczalne limity ustalone w regulaminie pracy.
Za nadgodziny dobowe przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości:
 • 50% wynagrodzenia zasadniczego — w przypadku normalnych dni pracy,
 • 100% wynagrodzenia zasadniczego — w przypadku niedziel, świąt, świąt państwowych oraz godzin nocnych.
Występować mogą także nadgodziny średniotygodniowe, gdy średnia dobowa norma czasu pracy w okresie rozliczeniowym (nie dłuższym niż miesiąc) przekracza 40 godzin. Przysługuje za nie dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 100% wynagrodzenia zasadniczego.
Dokładne zasady rozliczania nadgodzin powinny być określone w regulaminie pracy lub układzie zbiorowym pracy. Konieczne jest prowadzenie dokładnej ewidencji czasu pracy pracowników w systemie równoważnym, co pozwala na uniknięcie spornych sytuacji lub niesprawiedliwego traktowania podwładnych w związku z nieprawidłowym wyliczaniem nadgodzin.

Równoważny system czasu pracy — grafik dla pracowników

Przy tworzeniu grafików pracy w równoważnym systemie czasu pracy, należy wziąć pod uwagę elastyczność i specyfikę tego systemu, zapewniając jednocześnie przestrzeganie przepisów Kodeksu pracy. Zastosować można ruchomy czas pracy w systemie równoważnym, czyli sposób organizacji pracy, w którym godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy w ciągu doby nie są z góry ustalone i mogą się różnić w zależności od potrzeb pracodawcy i preferencji pracowników (w praktyce oznacza to, że codzienny czas pracy może się różnić, ale całościowy wymiar czasu pracy w danym okresie jest stały i przewidywalny) albo stałe godziny pracy, które są równoważone w dłuższym okresie rozliczeniowym, zgodnie zvzasadami opisanymi wyżej.
Co ważne, grafiki powinny być ustalone z odpowiednim wyprzedzeniem, aby pracownicy mieli czas na zaplanowanie swoich obowiązków poza pracą. Zaleca się, aby grafiki dostępne przynajmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego. W miarę możliwości należy uwzględniać preferencje i potrzeby pracowników, co zwiększa ich zadowolenie i motywację.
Omawiając kwestię grafików, warto także wspomnieć o indywidualnym rozkładzie czasu pracy w systemie równoważnym, który oznacza, że pracodawca ustala specjalny plan pracy dla danego pracownika. Może on obejmować:
 • zmienne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.
 • zmienne dni pracy (np. zamiana piątku na poniedziałek).
 • zmienną liczbę godzin pracy w ciągu dnia.
Należy jednak pamiętać, że średni dobowy wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (np. miesiąc, kwartał) nie może przekraczać ustawowych norm.
Pracownik musi złożyć pisemny wniosek o wprowadzenie indywidualnego rozkładu czasu pracy, który powinien zawierać uzasadnienie oraz proponowany plan pracy.